فرم ثبت نام

ثبت نام و پذیرش از میان برادران 18 الی 60 سال انجام می پذیرد.

اینجانب مرامنامه را مطالعه نموده و تمامی موارد آن را می پذیرم.